вівторок, 28 травня 2013 р.

Коди поля Галуа: теорія та застосування


Николайчук Я.М.
Коди поля Галуа: теорія та застосування./Монографія/ ‑ 
Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф", 2012. ‑ 576 с., іл.
  
ISBN 978-966-457-135-4

 У монографії викладено фундаментальні основи теорії чисел у різних теоретико-числових базисах. Вперше зроблена спроба узагальнення теорії, методології, моделей і алгоритмів формування, перетворення, опрацювання, передавання, а також побудови спецпроцесорів у кодах поля Галуа. Сформовані базові принципи формалізованого опису широкого класу абелевих груп та полів Галуа. Особливу увагу приділено теорії та технології формування, перетворення, опрацювання та передавання інформаційних потоків на основі кодів поля Галуа в розподілених комп’ютерних системах реального часу. Викладена теорія генерування кодів поля Галуа на основі незвідних поліномів, виконання арифметичних операцій у кодах Галуа та побудови відповідних спецпроцесорів на різних рівнях розподілених комп’ютерних систем. Викладена теорія кодових шкал та дисків в базисі Галуа. Розглянуті теоретичні підходи та методи нелінійного кодування джерел інформації на основі адаптивних методів, інтегрально-імпульсної технології у теоретико-числовому базисі Галуа та процедур рандомізації цифрових повідомлень. Узагальнена теорія перетворення та опрацювання цифрової інформації на основі багатоканальних кодів Галуа в середовищі теоретико-числового базису Крестенсона. Розроблені теоретичні засади міжбазисних перетворень Радемахера-Галуа та Радемахера-Крестенсона. Подані структурні та схемотехнічні рішення формувачів, перетворювачів, засобів реєстрації та передавання інформації, а також спецпроцесорів у теоретико-числовому базисі Галуа. Монографія призначена для науковців і спеціалістів у галузі "Інформатика" та "Комп’ютерні технології" і може бути корисна для аспірантів та студентів, які навчаються за напрямками "Технічна кібернетика","Комп’ютерна інженерія", "Комп’ютерні науки" та "Системна інженерія".


Рецензенти: 

Задірака В. К.доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України
Мельник А. О.доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри „Електронні обчислювальні машини” Національного університету „Львівська політехніка”
Дивак М. П.доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету
 

 

Теорія джерел інформації


Николайчук Я.М. Теорія джерел інформації. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 536с.: іл..


ISBN 978-966-654-233-8

      У монографії викладено фундаментальні основи теорії джерел інформації. Вперше зроблена спроба узагальнення теорії, методології та моделей стаціонарних, квазістаціонарних та складних розподілених джерел інформації. Сформовані базові принципи формалізованого опису широкого класу джерел інформації. Особливу увагу приділено теорії та технології побудови комплексу статистичних, кореляційних, спектральних, кластерних, Хеммінгових та ентропійних моделей джерел інформації. Викладена теорія структуризованих джерел інформації на основі матричних моделей руху даних, сукупності похідних моделей, циклів та епюр руху даних. Розглянуто процеси вдосконалення складних розподілених джерел інформації на основі законів доцільності та стратегію їх реалізації в промислових комп’ютерних системах. Викладена теорія логіко-статистичних інформаційних моделей, стаціонарних та квазістаціонарних джерел інформації, які використовуються для контролю станів та діагностики відхилення технологічних об’єктів від норми. Розглянуті теоретичні підходи та методи нелінійного кодування джерел інформації на основі адаптивних методів, інтегрально-імпульсної технології у теоретико-числовому базисі Галуа, системи числення залишкових класів  теоретико-числового базису Крестенсона та процедур рандомізації цифрових повідомлень. Викладені теоретичні основи формалізації інформаційних моделей джерел юридичних знань, а також методологія побудови їх продукційних моделей та моделей взаємодії системних об’єктів юриспруденції. Приділено увагу теоретичним засадам джерел інформації з захистом від помилок, пошкоджень та несанкціонованого доступу. Монографія призначена для науковців та спеціалістів у галузі "Інформатика" та "Комп’ютерні технології" і може бути корисна для аспірантів та студентів, які навчаються за напрямками "Комп’ютерна інженерія" та "Комп’ютерні науки".

Рецензенти:

В.К.Задірака, докор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України

М.П.Дивак, доктор технічних наук, професор, декан факультету комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету
 


Structuring the movement of data in computer systems


Nykolaichuk Ya.M., Pitukh I.R., Vozna N.Ya. Structuring the movement of data in computer systems. Ternopil: Terno-graf, 2013.- 284 p.

ISBN 978-966-654-236-9


In the monograph theoretical background and information technologies of construction of models of data movement in distributed computer systems are expounded. Fundamentals of modeling of processes of movement and digital data processing in relation to distributed computer systems are introduced. Formalization of characteristics of system objects of computer systems including: processor, data, systems of data transmission, control objects and operators is executed. The attributes are determined, and information technology of construction of matrix models of data movement is expounded. Examples of construction of family of derivative models of data movement, which includes such models as: graph-branched tree, parametric time and structural time, network diagram, combined time graph, block-diagram of data processing algorithm and graph-algorithmic are presented. Methodological background of construction of three-dimensional and modified matrix models is expounded. The concept of epure of cycles of data movement, which takes into account characteristics of cost price of data movement in the points of forming, digital processing, archiving and decision making in different topologies of computer networks is introduced. Theoretical background and principles of construction of cluster models of data movement of quasi-stationary objects of control are expounded. Informational, statistical and correlation models of control objects are classified. Presented mathematical and information models of data movement are the first systematization of theoretical background of modeling of processes of forming, transmission and digital processing of data in distributed computer systems, which are concluded with optimization tasks of choice of variants and strategy of design of complex computer systems.
In the monograph sections 1.1 – 1.8 are prepared by three co-authors. Sections 1.9, 1.10, 4 and 5 are prepared by N.Ya. Vozna on the bases of private researches. Sections 2 and 3 are prepared by I.R. Pitukh.

Reviewers:
Prof. Dyvak M.P. (Ternopil National Economic University, Ternopil)
Prof. Stakhiv P.H. (National University “Lviv Politechnika”, Lviv)


Теорія моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем
Николайчук Я.М., Пітух І.Р., Возна Н.Я. Теорія моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем. Тернопіль: ТНЕУ, 2008.- 216 с.

ISBN 978-966-654-236-9

У монографії викладено теоретичні основи та інформаційні технології побудови моделей руху даних в розподілених комп’ютерних системах. Наведено основи моделювання процесів руху та цифрової оброки даних стосовно розподілених комп’ютерних систем. Виконана формалізація характеристик системних об’єктів комп’ютерних систем, включаючи: процесори, дані, системи передавання даних, обєкти управління та оператори. Визначені атрибути та викладена інформаційна технологія побудови матричних моделей руху даних. Подані приклади побудови сімейства похідних моделей руху даних, які включають моделі: граф-розгалужене дерево, параметрична часова та структурно-часова, мережевий графік, суміщений часовий граф, блок-схема алгоритму оброблення даних  та граф- алгоритмічна. Викладені методологічні основи побудови тривимірних та модифікованих матричних моделей. Введено поняття епюри циклів руху даних, які враховують характеристики собівартості руху даних в пунктах формування, цифрової обробки, архівації та прийняття рішень в різних топологіях комп’ютерних мереж. Викладені теоретичні основи та принципи побудови кластерних моделей руху даних квазістаціонарних обєктів управління. Систематизовані інформаційні, статистичні та кореляціні моделі об’єктів управління. Наведені математичні та інформаційні моделі руху даних є першим узагальненням теоретичних основ моделювання процесів формування, передавання та цифрової обробки даних в розподілених комп’ютерних системах, які завершуються оптимізаційними задачами вибору варіантів та стратегії проектування складних комп’ютерних систем.
В монографії розділи 1.1 – 1.8 підготовлені сумісно авторами. Розділи 1.9, 1.10, 4-ий та 5-ий підготовлені Н.Я.Возною на основі одноосібних досліджень, а розділи 2-ий та 3-ій підготовлені І.Р.Пітухом.

Рецензенти:    

д.т.н., проф. Дивак М.П. (Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль)
д.т.н., проф. Стахів П.Г. (Національний університет „Львівська політехніка”, м. Львів)

Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем


Николайчук Я.М., Возна Н.Я., Пітух І.Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем./Навчальний посібник/ - Тернопіль: ТзОВ "Терно-граф", 2010.- 392 с., іл.

ISBN 978-966-457-108-8

Мета пропонованого навчального посібника – комплексний аналіз теоретичних основ, інформаційних технологій, моделей та стратегій проектування архітектур та компонентів спеціалізованих комп’ютерних систем, висвітлення наукового та навчального змісту дисципліни «Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем».

Навчальний посібник характеризується новизною теоретичного, методологічного та технолого-інформаційного матеріалу. Більша частина посібника у системно впорядкованому вигляді публікується вперше в Україні. Глибокому засвоєнню курсу сприятимуть навчальні тренінги, до складу яких входять контрольні запитання, завдання та приклади рішення задач, пов’язаних з технологією проектування спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС) на базі розроблених авторами інформаційних основ побудови сімейства моделей та епюр руху даних в однорівневих та багаторівневих СКС.

У додатках наведено умови завдань розробки проектних рішень та приклади проектування розподілених СКС.

Навчальний посібник належить до методичного забезпечення дисципліни «Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем» напряму «Комп’ютерна інженерія» професійного спрямування "Спеціалізовані комп’ютерні системи" і може використовуватися у ВНЗах під час вивчення суміжних дисциплін: «Основи побудови спеціалізованих комп’ютерних систем», «Проектування комп’ютерних систем», «Проблемно-орієнтовані комп’ютерні системи» та інш.

Для студентів, аспірантів, наукових співробітників, проектантів КС та інших категорій спеціалістів у галузі комп’ютерних систем та інформаційних технологій. 


Рецензенти:

Мельник А.О., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри "Електронні обчислювальні машини" Національного університету „Львівська політехніка”, м. Львів;
Горбійчук М.І., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано-Франківськ;
Карпінський М.П., доктор технічних наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль.